Thông báo về việc sát hạch theo bộ câu hỏi mới bắt đầu từ ngày 14-6-2021 (Ngày: 10/06/21)
Căn cứ Luật Xây dựng 62/2020/QH14;
Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định 702/QĐ-BXD ngày 09/6/2021.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng thông báo Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân theo quyết định công bố điều chỉnh bộ câu hỏi 702/QĐ-BXD ngày 09/6/202` bắt đầu thực hiện từ ngày 14/6/2021.