Thông báo về việc sát hạch theo bộ câu hỏi mới bắt đầu từ ngày 02-01-2019 (Ngày: 27/12/18)
Căn cứ Nghị định 100/2018/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư 08/2018/TT-BXD;
Căn cứ Quyết định 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng thông báo Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân theo quyết định công bố điều chỉnh bộ câu hỏi 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 bắt đầu thực hiện từ ngày 02/01/2019.