Hướng dẫn đăng ký sát hạch (Ngày: 08/02/17)
 Tổ chức, cá nhân sử dụng file Mẫu đăng ký sát hạch, tải trong phần TRỢ GIÚP.
Lưu ý:
- Phần "Số chứng chỉ": nhập số chứng chỉ cũ nếu có;
- Phần "Ngày sinh": nhập theo định dạng Text (Ngày....tháng....năm);
- Phần "Lĩnh vực sát hạch": Tích chọn lĩnh vực tham gia sát hạch theo danh sách;
-Phần "Địa điểm đăng ký dự sát hạch": Tích chọn địa điểm theo danh sách;
- Phần "Ghi chú": Tích chọn hình thức tham gia sát hạch.
(Chi tiết theo file Hướng dẫn sử dụng mẫu đăng ký sát hạch, tải trong phần trợ giúp)