Thông báo tạm dừng hoạt động sát hạch từ ngày 15-11-2018 đến hết ngày 19-11-2018 (Ngày: 01/11/18)
Căn cứ Nghị định 100/2018/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư 08/2018/TT-BXD.
Cục Quản lý hoạt động xây dựng thông báo kế hoạch bảo trì cập nhật phần mềm sát hạch như sau:


Thời gian bảo trì: Bắt đầu từ 00h00, thứ năm, ngày 15/11/2018 đến 24h00, thứ hai, ngày 19/11/2018