Thông báo tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD tại Hồ Chí Minh ngày 8/3/2018 (Ngày: 02/03/18)
Cục Quản lý hoạt động xây dựng thông báo kế hoạch tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD như sau:

Thời gian thi sát hạch: Bắt đầu từ 08h00, thứ năm, ngày 8/3/2018
Địa điểm: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 39 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

(Danh sách tham gia sát hạch đã được gửi đến địa chỉ email từng cá nhân )